Regulamin

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Rok szkolny z uśmiechem tylko z BEFADO”

I. ORGANIZATOR i FUNDATOR KONKURSU

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego „Rok szkolny z uśmiechem tylko z BEFADO” zwanego dalej „Konkursem” jest Grupa CzasDzieci.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 10/17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000508225, posługująca się numerem NIP 676-247- 57-33, reprezentowana przez Agnieszkę Karp-Szymańska - Prezesa Zarządu, zwany dalej Organizatorem.

 

2. Fundatorem nagród w konkursie są Bielskie Zakłady Obuwia BEFADO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Sempołowskiej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308493, NIP: 547-016-92-65, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 12.000.000,00 zł, zwana dalej Fundatorem.

 

II. ZADANIE i CEL KONKURSU


1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zdjęcia dziecka pt. „Rok szkolny z uśmiechem tylko z BEFADO”, które po umieszczeniu w wybranej ramce stworzy szkolny portret.


2. Celem konkursu jest prezentacja fotografii i zdolności artystycznych rodziców w galerii konkursowej.


III. UCZESTNICY KONKURSU
1. Konkurs adresowany jest do rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku 0 – 15 roku życia.


2. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy lub współpracownicy portalu CzasDzieci.pl, jak również pracownicy firmy Befado.


3. Zgłaszając pracę do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie zdjęcia w galerii konkursowej na www.czasdzieci.pl, profilu CzasDzieci.pl na Facebooku, na stronie www.Befado.pl, i na profilu Befado na Facebooku.


IV. ZGŁASZANIE PRAC


1. Zgłoszenie fotografii (jednej lub kilku [max 9] ) do konkursu odbywa się poprzez wgranie zrobionego osobiście zdjęcia na stronie internetowej Organizatora, tj. http://rokszkolnyzbefado.czasdzieci.pl/ramki/, oraz podanie adresu mailowego Uczestnika konkursu (w przypadku osób małoletnich adres mailowy rodzica lub opiekuna prawnego dziecka).


2. O zgłoszeniu uczestnictwa decyduje data wysłania zdjęcia na stronę internetową wskazaną powyżej. Zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, które dotrą po terminie wskazanym w pkt IV.7 powyżej nie będą uwzględniane w Konkursie.


3. Po przesłaniu zdjęcia, Uczestnik nie może wprowadzać żadnych zmian w zakresie przesłanego zdjęcia konkursowego.


4. Poprzez przystąpienie Uczestnika do Konkursu w sposób określony w pkt IV.1 Regulaminu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że zdjęcie nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych oraz praw do wizerunku osoby na zdjęciu, a Uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do nadesłania zdjęcia do Konkursu oraz udzielenia zezwolenia na  jego publikację i rozpowszechnianie przez Organizatora w przeprowadzeniu Konkursu na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach nie związanych bezpośrednio z Konkursem.


5. Każdy uczestnik może zostać nagrodzony tylko raz, niezależnie od ilości nadesłanych zdjęć.


6. Czas trwania konkursu: zgłoszenia będą przyjmowane od 17.08.2017 r. do 10.09 2017 r., ogłoszenie wyników konkursu nastąpi: 22.09.2017 r.


7. Prace nie spełniające wymogów regulaminu konkursu zostaną odrzucone.


8. Zgłoszenie fotografii do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęcia w galerii konkursowej.


V. OCENA PRAC


1. Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.


2. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii oraz zgodność z regulaminem.


3. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze jednego zwycięzcę konkursu oraz wyróżni 9 prac, które otrzymają buciki i nagrody przekazane przez Fundatora.


4. Decyzje Jury są ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.


5. Decyzje Jury zostaną ogłoszone na stronie konkursowej na portalu www.CzasDzieci.pl, a zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o otrzymaniu nagrody drogą mailową.


VI. NAGRODY.


1. W konkursie do wygrania są:


Za zajęcie I miejsca:
Pobyt w hotelu WARMIA PARK: http://www.warmiapark.pl
2 noclegi w komfortowym pokoju w hotelu WARMIA PARK dla rodziny.


Za zajęcie II-X miejsca:
1 para obuwia dziecięcego + koszulka Befado*;


*Nagrody w postaci produktów Befado, zwycięzcy będą mogli wybrać ze strony www.sklep.befado.pl w terminie do 7.10.2017 włącznie. 

 

2. W przypadku pierwszej nagrody podatek dochodowy od osób fizycznych odprowadza Organizator Konkursu.


3. Fundator zobowiązuje się rozesłać nagrody do zwycięzców w okresie nieprzekraczającym 3 tygodnie, licząc od dnia 7.10.2017 r.


VII. ODBIÓR NAGRÓD


1. Zdobywca pierwszej nagrody zostanie poinformowany o szczegółach pobytu w terminie do dnia 25 września 2017 drogą mailową.


2. Zdobywcy nagród 2 – 10 zostaną poinformowani o zdobytej nagrodzie. Nagrody zostaną przesłane pocztą przez Fundatora, który ponosi koszty wysyłki, na podany adres na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


3. Uczestnikom nie przysługuje prawo żądania wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę, ani zamiany nagrody na inną nagrodę.


4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie, prawidłowość i terminowość doręczenia przez pocztę lub kuriera – listów, telegramów i innych przesyłek wysyłanych w imieniu Organizatora i Fundatora lub przez/do Organizatora w związku z niniejszym konkursem.


5. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Uczestnika konkursu adresu oraz innych danych, niezbędnych do wydania nagrody.


6. Organizator ani Fundator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Uczestnika adresu do korespondencji lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Uczestnikowi nagrody, jak również za niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny przez Uczestnika. W takim przypadku nagrodzony Uczestnik traci prawo do nagrody.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin Konkursu dostępny jest w serwisie http://rokszkolnyzbefado.czasdzieci.pl .


2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego.


3. Konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341, z późn. zm.).


4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników konkursu jest portal CzasDzieci.pl. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji konkursu, w tym podania imienia i nazwiska laureatów na stronie konkursowej, wydania przyznanych nagród i w tym celu udostępnienia ich Fundatorowi. Uczestnik w każdej chwili uzyskać może dostęp do swoich danych osobowych i zażądać ich poprawienia lub zmiany. Zbieranie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz 926 z późn. zm.)


5. Zgłoszenie fotografii do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez uczestnika Konkursu warunków niniejszego regulaminu.

 

Pobierz Regulamin w PDF

 

Organizator

Kraków, 17.08.2017 r.

Rok Szkolny z Befado © 2003-2018 CzasDzieci.pl